Предварително одобрение за кредит от КредитЦентър
Име и фамилия
Възраст
Семейно положение
e-mail
Телефон
ЕГН
Град
Месторабота
Трудов стаж на настоящата работамесеца
Чист месечен доход на семействотолева
Месечен разход по други кредитилева
Желаете ли да ползвате новини и информация от нас?
Декларирам, че посочените от мен данни са верни и съм съгласен да споделите данните ми с избрани банкови институции за целта на кредита и ипотечния сертификат

„КредитЦентър” ООД е регистрирано по Закона за Защита на Личните Данни и действа под режима и ограниченията на този закон. Предоставените лични данни ще бъдат използвани и обработвани от „КредитЦентър” ООД единствено за нуждите на кредитирането, издаването на предварително одобрение, оценката на кредитния риск и спазването на изисквания на закона, във връзка с всяка сделка, сключена между клиента и избраната банка.

Желаейки да ви издадем това одобрение, вие се съгласявате да споделим данните ви с избрани банкови институции за целите на кредита ви.

Предварително одобрение за кредит от КредитЦентър

Вашето запитване е насочено към кредитен консултант.
Очаквайте кредитен консултант да се свърже с вас до 3 работни дни!

Име и фамилия: ".$_REQUEST["name"]."
Възраст: ".$_REQUEST["age"]."
Семейно положение: ".$family[0]->value."
e-mail: ".$_POST['email']."
Телефон: ".$_POST['phone']."
ЕГН: ".$_REQUEST["egn"]."
Град: ".$_REQUEST["city"]."
Месторабота: ".$_REQUEST["workplace"]."
Трудов стаж на настоящата работа: ".$_REQUEST["service"]." месеца
Чист месечен доход на семейството: ".$_REQUEST["income"]." лева
Месечен разход по други кредити: ".$_REQUEST["monthlycredits"]." лева
Желаете ли да ползвате новини и информация от нас? ".$news." "; $boundary = md5(date('U')); require("classes/phpMailer_v2.1/class.phpmailer.php"); $mail = new PHPMailer(); $mail->CharSet = "utf-8"; $mail->IsHTML(true); $mail->IsSMTP(); // telling the class to use SMTP $mail->Host = "smtp.mailgun.org"; // SMTP server //$mail->SMTPDebug = 2; // enables SMTP debug information (for testing) $mail->SMTPAuth = true; // enable SMTP authentication $mail->Port = 587; // set the SMTP port for the GMAIL server $mail->Username = "creditcenter@devlabs-projects.com"; // SMTP account username $mail->Password = 'XgZr5k6QfBsUJT9jHG4DtnvcWqfqNaJ'; // SMTP account password $mail->From = 'info@creditcenter.bg'; $mail->FromName = $net->host; $mail->Subject = iconv("windows-1251", "utf-8", 'Предварително одобрение за кредит от КредитЦентър'); $mail->Body = base64_decode(base64_encode(iconv("windows-1251", "utf-8", $body))); $mail->AddAddress($_REQUEST['email']); //TODO: add customer email //debug mails, remove //$mail->AddAddress('zhan@devlabs.bg'); //$mail->AddBCC('dagoburd@gmail.com'); // those should receive the emails //$mail->AddAddress('goran@devlabs.bg'); $mail->AddBCC('ttoshev@creditcenter.bg'); $mail->AddBCC('sgenova@creditcenter.bg'); //header needed to avoid "550 Verification failed for" when using mailgun $mail->addCustomHeader('X-Mailgun-Native-Send: true'); //send to iphone $headers = "MIME-Version: 1.0" . "\r\n"; $headers .= "Content-type: text/html; charset=utf-8" . "\r\n"; $headers .= "Content-Transfer-Encoding: base64"."\r\n"; $headers .= "From: info@creditcenter.bg"."\r\n"; $headers .= "Reply-To: info@creditcenter.bg"."\r\n"; //$mail_send=mail("ttoshev@creditcenter.bg",'=?utf-8?B?'.base64_encode(iconv("windows-1251", "utf-8",'Предварително одобрение за кредит от КредитЦентър')).'?=',base64_encode(iconv("windows-1251", "utf-8", $body)),$headers); //mail("tteodosiev@bgleads.com",'=?utf-8?B?'.base64_encode(iconv("windows-1251", "utf-8",'Предварително одобрение за кредит от КредитЦентър')).'?=',base64_encode(iconv("windows-1251", "utf-8", $body)),$headers); //mail("presiyan_teodosiev@yahoo.com",'=?utf-8?B?'.base64_encode(iconv("windows-1251", "utf-8",'Предварително одобрение за кредит от КредитЦентър')).'?=',base64_encode(iconv("windows-1251", "utf-8", $body)),$headers); //mail("sdragostinova@bgleads.com",'=?utf-8?B?'.base64_encode(iconv("windows-1251", "utf-8",'Предварително одобрение за кредит от КредитЦентър')).'?=',base64_encode(iconv("windows-1251", "utf-8", $body)),$headers); if(!$mail->Send())$thanks = "Грешка в изпращането на вашите данни"; else { echo "

Вашето запитване е насочено към кредитен консултант.
Очаквайте кредитен консултант да се свърже с вас до 3 работни дни!

Следващите стъпки за получаването на вашия кредит:

  1. При разговор с вас ще поискаме допълнителна подробна информация и ще ви представим процеса по кандидатстване за кредит
  2. Ще ви изготвим оферта с цялата информация за кредита
  3. Ще комплектоваме заедно вашите документи, като ни ги набавите по поща/e-mail
  4. Ще ви кажем в кой офис на избраната банка във вашия град да отидете, за сключване на договора
"; } ?>